Logg på

Behandling av barnefedme

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Endring av levevaner i form av kostholdsendring og mindre tid i stillesittende aktivitet, er de tiltakene som har vist best dokumentert effekt hos barn og unge med fedme

Behandling av barnefedme

Tverrfaglig fedmebehandling har god effekt for yngre barn mens barn over 12 år har betydelig mindre effekt av behandlingen. Bare et mindretall av barna vokser seg spontant ut av fedmen og det er derfor viktig å komme i gang med behandlingstiltak så snart fedme har oppstått. De fleste barna med fedme får sin behandling i primærhelsetjenesten (fastlege, helsesøster, frisklivssentral) mens de med mest alvorlig fedme behandles i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette er beskrevet i Nasjonale retningslinjer​ for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.

Internasjonale retningslinjer angir at barnefedme behandles best gjennom en kombinasjon av tiltak rettet mot kost (energiinntak) og fysisk aktivitet (energiforbruk), ved hjelp av adferdsterapi og involvering av hele familienKostendring har størst effekt og største delen av dette nettstedet er viet til hvordan dette kan gjennomføres. Økt tid i fysisk aktivitet gjennom dagen er imidlertid også av betydning, mens direkte treningstiltak for å redusere fedme har ikke vist effekt.

Fysisk aktivitet og trening er viktig for å redusere annen helserisiko ved fedme, ikke minst ved å øke barnets mulighet til sosial deltagelse. Mye sosial aktivitet foregår gjennom aktiv leik og sport, og å hjelpe barnet tilbake til disse arenaene kan være betydningsfullt blant annet for å redusere senere skolefrafall.

Adferdsterapi ved barnefedme er et vidt begrep som rommer individualisert oppfølging av endrede levevaner hva gjelder kost og aktivitet for en familie med et barn med fedme. I dette ligger utforsking av motivasjon og mestring, og elementer av Motiverende Intervju blir mye brukt i fedmebehandling. Den/de som følger opp familien må ha kunnskap om fedmebehandling men trenger ikke spesiell adferdsterapeutisk utdanning. Kognitiv adferdsterapi er også brukt og denne behandlingen går mer i dybden på tenkningen rundt endringer i levevaner. For denne tilnærmingen trengs spesiell kompetanse, eller at  som psykolog /psykiater med spesialutdanning eller annet helsepersonell som veiledes av disse. 

Barn /unge med fedme som har spiseforstyrrelse eller annen psykisk lidelse, må behandles for dette parallelt med fedmebehandling. For å lykkes med behandlingen bør det etableres samarbeid mellom fedmeteam og barnepsykiatrisk team.

Medikamentell behandling. Det foreligger ingen godkjent medikamentell behandling av barnefedme nå. Det forskes imidlertid på flere medikamenter, og mest aktuelt nå er hormonet liraglutide, som allerede er godkjent for behandling > 18 års alder. Andre medikamenter som Orlistat og Metformin har vært testet ut blant ungdommer, men med begrenset effekt.

Kirurgisk behandling inngår ikke i retningslinjene for barn og unge med fedme, men som ledd i studier har mange helt ned til 13 år blitt operert, også i Skandinavia. Effekten av kirurgisk behandling er like god som for voksne, men det er bekymring knyttet til vekst og mangelsykdommer. Spesielt dersom ikke vitamintilskudd blir tatt som forskrevet, eller om de unge klarer å ta innover seg hva de permanente endringene i fordøyelsessystemet medfører.

Les mer om behandling av barnefedme her http://ebook.ecog-obesity.eu/​​

Sist endret:  20. juni 2018
20. juni 2018
46
Nei
Innholdsside
Behandling av barnefedme
Helsepersonell:Fakta

​​​​​

Opphavsrett © Kostverktoyet 2020.
Kostverktøyet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital, og blir oppdatert årlig. Prosjektansvarlig: barnelege Rønnaug Ødegård, prosjektleder: klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen.
Innlogging for redaktører