Logg på

Hvordan prate med barn og familier om overvekt

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

I møte med familien er det viktig å skape en god allianse og trygge rammer. Det er viktig å møte de med respekt, og vise forståelse for at fedme hos barn kan være vanskelig. Gi ros for det de mestrer, og spre håp om at det er mulig å endre.
 • ​​​​Det er viktig at helsepersonell møter familien med respekt, ydmykhet og med en spørrende tilnærming
 • Motiverende samtale er en metode som kan fremme endring
 • Ikke vær redd for å prate med barn om overvekt
 • Det finnes tips til gode spørsmål, både i samtale med foreldre og barn/ungdom

Hvordan prate med barn og familier om overvekt og fedme
 • Helsepersonell må avklare med foreldre når barna skal tas med i samtalen. Dette avhenger av barnets modenhet, og vil være ulikt fra barn til barn. Barn i barneskolealder kan gjerne delta i samtale med helsepersonell, men det kan være nyttig å ha første møte med foreldrene uten barn. 
 • Selv om barna inkluderes i endringsprosessen er det foreldrene som har hovedansvaret for barnets levevaner.
 • Støtte fra helsepersonell er viktig. 
 • Målet på sikt er at barna selv skal være i stand til å ta ansvar.
 • Les mer om foreldrerollen her.​
Motiverende samtale
 • Samtalemetodikken motiverende intervju kan benyttes for å fremme endring i familien. Helsepersonell kan uavhengig av MI bidra til endring i familiens kosthold, ved å være familiens støtte i endringsprosessen. 
 • Det er viktig at man som fagperson har en respektfull, ydmyk og spørrende tilærming.  
 • Undre deg sammen med foreldrene om årsaker og forklaringsmodeller for at barnet har blitt stor eller har økt i vekt.  Å undre seg med foreldre betyr i praksis å stille åpne spørsmål; hva, hvordan, hvor, hvem, på hvilken måte. 
 • Avklar med foreldrene hvilket begrep de er mest fortrolig med å bruke om sitt barns overvekt/fedme. 
 • Sjekk ut om familien ønsker hjelp og råd før du gir dem. 
 • Helsepersonell må hjelpe familien med å synliggjøre egne ressurser og utfordringer i prosessen mot varig livsstilsendring. 
 • Endringssnakk predikere beslutning om handling og endring. Hvis vi klarer å få frem endringssnakk hos foreldrene er det større sannsynlighet for at endringen blir gjennomført enn om det er helsepersonell som kommer med endringsforslag. 
 • Gi konkret ros og oppmuntring for ideer og forslag som foreldrene kommer med. Ros endringer de allerede har fått til. 
 • Helsepersonell har ansvar for å lede samtalen i riktig retning og hjelpe familien med å sette realistiske mål. Små steg i riktig retning er viktig for å sikre mestring hos familien.
​​Eksempler på spørsmål til foreldrene
​"Hva tenker dere er grunnen til at Astrid er blitt stor?"
"Hva har dere gjort for å forsøke å stoppe vektutviklingen? Hva har vært nyttig og hva har ikke fungert."
"Hva er det dere foreldre er mest bekymret for når det gjelder å Astrids vekt?"
"Hva tenker dere er Astrids viktigste egenskaper/ressurser for å klare å stoppe vekten?"
"Hva er de største ulempene/hva mister dere ved en endring av levevaner?"
"Hvilke ressurser hos dere selv som foreldre vil dere trekke frem som viktige for å kunne endre familiens livsstil?"
"Hva er de største fordelene med å endre kost- og aktivitetsvaner?"
​Prat med barnet om overvekt
 • Det er lurt å snakke med barna om hvorfor endring av levevaner er viktig. 
 • Bruk et begrep som er enkelt å forstå; bli smalere i kroppen, finne klær som passer, ha en kropp man kan være aktiv med/bevegelsesglede, holde seg frisk. 
 • Barna har ofte selv satt ord på at de opplever seg stor. Kanskje har de fått kommentarer fra andre barn.  Møt barna på de utsagnene de kommer med og ta de på alvor. ”Jeg forstår at du blir lei deg når noen sier du har stor mage.” ”Vi kan hjelpe deg sånn at magen ikke bli større.” ”Det er flere ting vi kan gjøre for at det skal bli lettere å henge med i leken.”
 • La hovedfokus være på selve endringen, og ikke barnets vekt. Vekten kan være en indikator på om tiltakene er effektive nok, men det er endringene barnet får til som skal få ros og oppmerksomhet.​​
​​Eksempler på spørsmål til barnet/ungdommen
​"Hvilket ord synes du selv er  best å bruke; stor, overvektig, tung, annet?"
"I hvilken situasjon er det vanskelig å være stor?"
"Hva er det som gjør at du har lyst til å stoppe vektutviklingen/få hjelp?"
"Mange overvektige barn blir ertet  fordi de er store, hvordan er dette for deg?"
"Noen synes det er veldig urettferdig at de er store, mens andre kan spise mye og likevel være tynn. Kjenner du deg igjen i deg?"
"Det er ikke sikkert det er slik for deg, men mange synes det er vanskelig å kjenne at de er mette, og at det er vanskelig å stoppe og spise"

AKTUELT
Sist endret:  5. februar 2020
25. mai 2016
135
Nei
Innholdsside
Hvordan prate med barn og familier om overvekt
Helsepersonell:Kommunikasjon