Logg på

Vurdering av overvekt

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Vurdering av vekt og lengde er en grunnleggende del av helseoppfølgingen for barn og unge. For å vurdere om de yngste barna har overvekt eller fedme, brukes prosentilkurver fra helsestasjonen.
 • ​​Barn med overvekt ligger over øverste linje på prosentilkurven for vekt i forhold til lengde
 • Vær også oppmerksom på rask vektoppgang, ved kryssing av flere prosentillinjer oppover
 • I disse tilfellene kan de være grunn til å gjøre tiltak, fordi barnet spiser mer enn det trenger
Hvordan vurdere overvekt?
 • Helsedirektoratet anbefaler å måle vekt og høyde/lengde på alle barn i Norge.
 • Prosentilkurver for vekt og høyde brukes for å vurdere barns vekstutvikling.
 • Barn kan bruke de første par leveårene på å justere seg inn på «sin egen» høydeprosentil.
 • Vektprosentil bør harmonere med høydeveksten.
 • Vekst styres av både gener og miljø.
 • Kosthold og ernæring spiller en viktig rolle.
 • For rask vektoppgang skyldes som oftest at barnet får i seg for mye energi fra mat og drikke.
Prosentilkurvene
 • Kan forebygge og avdekke overvekt og fedme på et tidlig tidspunkt.
 • Er ofte et godt utgangspunkt for samtale.
 • Målet er at familien skal ha eierskap til sitt barns kurve og undre seg sammen med helsepersonell hvis det oppstår endringer.
Indikasjon på overvekt
Barn 0-2 år
 • Hos sped-og småbarn fram til to års alder benyttes prosentilskjema til å vurdere overvekt hos barn. 
 • Måling over 97-prosentilen (vekt-for-lengde).
 • Hvis vekten krysser tre prosentilkanaler i småbarnsperioden (< 2 år) 
Barn 2-5 år
 • Fra to års alder er kategoriseringen av overvekt og fedme basert på alders- og kjønnsjustert KMI (iso-KMI)
 • KMI-for-alder på eller over 90-prosentilen indikerer overvekt (iso-KMI 25)
 • KMI-for-alder på eller over 99-prosentilen indikerer fedme (iso-KMI 30)
KMI kurven
KMIkurven.png 
 • Legg inn kjønn, fødselsdato, høyde og vekt, så kan vektkalkulatoren til Kostverktøyet beregne KMI. 
 • Les mer om KMI kurven her.
Prosentilkurver:
Bilde 2Bilde 1Bilde 1  Bilde 3Bilde 3Bilde 2Bilde 1  Bilde 1

Bilde 3Bilde 3
Referanser
 1. Helsedirektoratet (2019) Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Kapittel 4.1: Veiing og måling.
 2. Helsedirektoratet (2010a) Nasjonale faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. IS-1736
 3. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6.
 4. Júliusson PB, Hjelmesæth J, Bjerknes R, Roelants M. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2017.
Sist endret:  tirsdag 14. november 2023
mandag 24. februar 2020
182
Nei
Innholdsside
Vurdering av overvekt
Barn 0-5 år