Logg på

Kostholdskartlegging

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

En kostregistrering kan gi informasjon om både matvaner og spiseatferd. Samtidig kan registreringen bidrar til økt bevisstgjøring av en egne kostholdsvaner.
 • ​​​​​Kostholdskartlegging er et nyttig verktøy ved overvekt
 • Gir informasjon om matvarevalg, porsjonsstørrelser og måltidsrytme
 • Underrapportering er vanlig hos overvektige
 • Det finnes ulike metoder for kostholdskartlegging
 • Vi skiller mellom retrospektive og prospektive metoder
 • Det er fordeler og ulemper ved de ulike metodene
 • Valg av metode baseres på hvilken informasjon man ønsker
Hvilke kartleggingsverktøy for kosthold finnes per i dag?

24-timers kostintervju
 • Deltageren intervjues om alt som har blitt spist og drukket de siste 24 timene
 • Ofte brukes bildebok eller matbilder for hjelp til porsjonsberegning
 • Ansikt til ansikt eller per telefon
 • Med penn og papir eller elektronisk skjema
 • Intervjuet kan gjentas flere ganger med visse mellomrom
 • Antall intervju per person, samt varighet, må tilpasses målet med behandlingen
Forside 24 timers recall.png

​Matvarefrekvensskjema

 • ​Metoden måler hva en person vanligvis spiser i løpet av en periode (f.eks. en måned eller et år)
 • Fylles oftest ut av forsøkspersonene selv​
 • Inneholder en liste med matvarer/retter
 • Oppgir hvor ofte de like matvarene/rettene konsumeres
 • Som regel oppgis også hvor mye som spises
 • Ofte brukes vanlig husholdningsmål
Matvarefrekvensskjema.png

Matvareregistrering

 • Deltakeren ​skriver ned, så detaljert som mulig, alt de spiser og drikker
 • Inntaket registreres fortløpende
 • Ofte benyttes spesielle bøker eller hefter
 • Foregår vanligvis fra 3 til 14 dager, og dagene trenger ikke å være sammenhengende
 • Antall dager tilpasses formålet med registreringen
 • Veid kostregistrering er mest presis
 • Bruk av husholdningsmål og deltagerens beskrivelse er en enklere variant
Matdagbok forside.png
 Styrker og svakheter ved bruk av de ulike metoder?
     ​Fordeler     Ulemper​
Retrospektiv​ metode​
(belyser fortiden)

24-timers kostintervju​
 • ​​Lett å administrere
 • Lett for deltakere å gjennomføre
 • Lav responsbyrde
 • Liten påvirkning av matinntaket
 • Ett enkelt 24-timersintervju er ikke representativt for vanlig inntak
 • Krav til trenet intervjuer
 • Avhengig av hukommelse
 • Kan være vanskelig å kvantifisere maten​
Matvarefrekvensspørreskjema
 • Lett å administrere. ​​Kan være selvadministrert.
 • Ikke så kostbart (når det først er utviklet)
 • Måler vanlig inntak over en lengre periode
 • ​​Jo lengre frekvensskjema desto større er byrden for deltakeren
 • Vanskelig å kvantifisere mengde
 • Avhengig av hukommelse
​P​​rospektiv metode​
(belyser tiden her og nå)


​Veid registrering
 • ​​God nøyaktighet i teorien, da det ikke er avhengig av hukommelse og maten blir veid
 • ​​Stor deltakerbyrde
 • Inntaket til deltakeren kan bli påvirket
 • Kostbar og tidkrevende
​Estimert registrering
 • ​Litt mindre nøyaktighet enn veid registrering
 • ​​Mindre deltakerbyrde enn veid registrering
 • Jo flere dager desto større deltakerbyrde
 • Inntaket til deltakeren kan bli påvirket
Utfordringer med kostholdskartlegging:
 • ​​Bevisst eller ubevisst over- eller underestimering av inntaket av noen matvarer
 • Overvektige har en tendens til å underrapportere inntaket mer enn normalvektige
 • Generelt ser man at det er en sterkere tendens til å underrapportere usunne matvarer og overrapportere sunne
 • Mindre barn har en tendens til å overrapportere sitt inntak, og registreringer bør gjennomføres sammen med en voksen
 • Relasjonen mellom helsepersonell og intervjuobjektet kan påvirke kostholdsregistreringen
 • Kartleggingen er ikke nødvendigvis representativ for det vanlige kostholdet til testpersonen
 • Registrering over en kort periode på f.eks. 1-2 dager, er ikke nødvendigvis representativt for det vanlige kostholdet
​​​Flere usikkerhetsmomenter knyttet til de ulike kartleggingsmetodene er en utfordring ved kostholdsforskning
Ting du bør tenke igjennom før du velger kartleggingsmetode
1. Hva ønsker du informasjon om?
 • Måltidsmønster?
 • Matvarebasert?
 • Inntak av total energi eller spesifikke næringsstoffer?

2. Behov for informasjon om enkeltpersoner eller på gruppenivå​?

Ved valg av metode tenker vi ofte på følgende 4 nivåer;

 • Nivå 1. Gjennomsnittsinntak for en gruppe
 • Nivå 2. Gjennomsnitt og fordeling av inntaket i en gruppe
 • Nivå 3. Rangering av individer
 • Nivå 4. Absolutte verdier for inntaket til et individ
I epidemiologiske undersøkelser hvor man ser på sammenhengen mellom kosthold og helse, er det nødvendig å ha informasjon for hver enkelt person (nivå 3). Det samme gjelder for undersøkelser der en ønsker å påvirke ved å gi kostråd overfor enkeltpersoner (nivå 3 eller 4). I undersøkelser der man ønsker å gi individuelle tilbakemelding og spesifikke anbefalinger til f.eks. idrettsutøvere, kreves det kostdata på nivå 4. Men i tilfeller der man vil studere typiske trekk ved kostholdet i bestemte grupper, f.eks. kvinnelige og mannlige håndballspillere, kan det være tilstrekkelig med data på gruppenivå (nivå 2).
3. Definer din målgruppe
 • Målgruppene påvirker også metodevalget
 • Ønsker man en representativ gruppe av befolkningen, forutsetter det en metode som gir høy grad av oppslutning
 • Denne metoden bør ikke stille for store krav til deltakerne og samtidig være lite ressurskrevende

4. Økonomiske og personalmessige ressurser​

 • Hvilke økonomiske og personalmessige ressurser man har til rådighet, ​vil også være avgjørende for valg av metode.
Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Har utviklet validerte matvarefrekvensskjemaer og registreringsdagbok som inneholder de vanligste matvarer/retter og drikker
 • Prekodet registreringsdagbok kan kjøpes ved Avdeling for ernæringsvitenskap​, UiO
 • Du kan også sende inn ferdig utfylte skjema for skanning
 • (Lillegaard & Andersen 2005, Andersen et al 2005)
Skrevet av Lene Frost Andersen, professor ved avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo
Sist endret:  fredag 31. januar 2020
mandag 4. juli 2016
131
Nei
Innholdsside
Kostholdskartlegging
Helsepersonell:Forskning