Logg på

Endringsprosessen

​​​​​​​
 

 Gjenbruk av katalogelement

Når et barn utvikler fedme, vil det ofte kreve at hele familien endrer sine levevaner. Selve prosessen fra en vurderer å endre, og frem til endringen har blitt en etablert vane, består av flere faser.
 • En endringsprosess foregår over flere stadier
 • Motivasjon for endring og mestringstro er viktig for å lykkes
 • Tilbakefall er en naturlig del av endringsprosessen, og det handler om å lære seg å takle slike tilbakefall på en god måte
 • Det er viktig at hele familien stiller på lag
 • Endringsprosessen foregår på to plan, og krever både mentale forberedelser og handling
 • Det er viktig med små, konkrete og overkommelige målsetninger​

Om endringsprosessen

 • Endring av levevaner er en gradvis prosess som kan ta tid.
 • En endring kan bestå i å innføre en ny vane, for eksempel å spise frokost. 
 • Det kan også dreie seg om å fjerne en dårlig vane, for eksempel å ikke spise sjokolade etter skoletid. 
 • Ofte må hele familien endre sine levevaner for å lykkes med å redusere fedme hos barn. ​I tilfellet med sjokolade etter skolen, vil det være foreldrenes ansvar å sørge for at barnet ikke finner fristelser tilgjengelig i hjemmet etter skoletid. 
 • Men det må også understrekes, at det ikke bare er familien selv som må endre. For å få bukt med fedmeepidemien, vil det også være nødvendig med endringer på alle nivåer i samfunnet.​
 • Den mest brukte modellen for å beskrive endringsprosessen, er den transteoretiske modellen, som ble foreslått av to amerikanske professorer i psykologi, Carlo DiClemente og James Prochaska. 
 • De oppdaget at mennesker som ønsker å endre atferd, uavhengig av hva de ønsker å endre på, beveger seg frem og tilbake mellom seks hovedstadier:
ENDRINGSHJULET_SISTE.png
Endringsfase​​​Beskrivelse
​​1. Føroverveielsesfasen​​Problemet er ikke anerkjent som noe som bør eller skal endres.
2. Overveielsesfasen​​Vurderer å gjøre endringer og overveier ulike alternativer.
3. Forberedelsesfasen
​Beslutningen om at endring skal gjennomføres er tatt, og det planlegges med dette i sikte.
​4. Handlingsfasen
​Iverksettelse av planer. Gjennomføring igangsettes.
​5. Tilbakefall
Tilbakefall og nye forsøk er en nødvendig del av endringsprosessen.
​​6. Vedlikehold​Opprettholde endring over tid.
Denne figurer illustrerer viktige aspekter ved endringsprosessen:
 ENDRPRO_BESKJÆRT_SISTE.png
Hvor er familien i endringsprosessen?
 • Før en går i gang med endring, kan det være nyttig å kartlegge hvordan situasjonen er i dag, med tanke på ko​sthold, fysisk aktivitet /inaktivitet og hvilke ressurser og forutsetninger familien har for å kunne endre levevaner.
 • ​Plasser de ulike familiemedlemmene inn i endri​ngshjuletKanskje er ikke alle familiemedlemmene like klar for endring?
 • For de som er usikre på om de ønsker å endre, kan det være nyttig å gjennomføre en ambivalensutforskning.
 • For å lykkes med å redusere fedme hos et barn, er det viktig at hele familien jobber sammen på lag.
 • Det er viktig at helsepersonell tar utgangspunkt i den endringsfasen familien befinner seg i:
  • Har familien innsett at de har en utfordring?
  • Har de et ønske om at noe må gjøres?
  • Har de allerede en plan for hva de ønsker å gjøre?
  • Har de holdt på en stund med endring, men har hatt et tilbakefall?
 • ​Å gi ros for de endringene familien allerede har fått til øker motivasjonen
Å komme i gang med endring
 • Etter å ha kartlagt nåværende status for familien, vil det være aktuelt å finne ut av hva det er familien ønsker å endre på. 
  • Har de nok kunnskap om hvilke endringer som vil være nødvendig for at barnet skal redusere sin fedme? 
  • Har barnet eller ungdommen, og foreldrene et ønske om forandring
  • Har familien nødvendige ressurser for å kunne oppnå og opprettholde endring?
 • Det bør inngås en forpliktende avtale mellom familie og helsepersonell
​Hvordan nå familiens mål?

 • ​For å lykkes med endring, må det utarbeides en konkret tiltaksplan
 • Tiltaksplanen skal beskrive i detalj hvordan endringen skal gjennomføres
 • Her er det  viktig å sette av nok tid til endring
 • Endringstrappen beskriver ulike kostholdsendringer som effektivt kan bidra til redusert fedme hos barn og unge
 • Det kan være lurt å dele inn i langsiktige og kortsiktige mål
 • SMART mål er en effektiv metode for å jobbe med endring av levevaner:
  • ​S= spesifikk, M=målbart, A= akseptabelt, R=realistisk og T=tidsbestemt
 • ​​​Målet er varig endring av levevaner, som på sikt vil gi redusert overvekt. 
 • Skalaspørsmål (fra 1-10, hvor en er minst og 10 er maks score) som kan være nyttig å spørre familien
  • På en skala fra 1 - 10, hvor viktig er det for familien å endre?
  • Dersom du har bestemt deg for å endre, hvor stor tro har du på å få det til, på den samme skalaen?
  • På en skala fra 1-10, hvor klar er familien nå for å endre?
 • Dersom familien har liten tro på å få til endringen, må SMART målene justeres deretter.
​​Forskning viser at dsom har tro på å få til en endring, har større sjanse for å lykkes
Hvorfor endre?
 • Det er viktig å ha klart for seg hvorfor endring er ønskelig eller nødvendig for familien​
 • Hva er de ulike familiemedlemmene sine egne personlige grunner til å endre?
 • Motivasjon er selve "motoren" i endringsprosessen; det som igangsetter, gir retning til og opprettholder endring.
 • Motivasjonen blir styrt av de underliggende årsakene til hvorfor en person ønsker å endre
 • For å lykkes med endring er det derfor viktig at familien ha sine personlige grunner klart for seg
Utfordringer
 • Alle som skal gjennomføre en endring, må forberede seg på hvordan de skal møte utfordringer underveis i prosessen
 • Tilbakefall er en forventet del av endringsprosesen, og det er ikke uten grunn at tilbakefall har fått en plass i endringshjulet
 • Målet er ikke å unngå ufordringer, men å vite hvordan familien kan møte disse på best mulig måte​​
 • Det er viktig å lære av sine feil, og fokusere på hvordan ting kan gjøres annerledes neste gang
 • Ikke tenk at man er mislykket selv om ting ikke går som planlagt på første forsøk. Tenk heller at jo flere ganger man prøver noe, jo større sjanse er det for å lykkes.

Endring sitter i hodet

 • Å redusere et barns fedme handler om mer enn bare å spise mindre og trene mer. For å lykkes med endring, kreves det jobbing også på det mentale planet.
 • Når en ny vane skal innarbeides, kreves det at vi gjør ting på en annen måte, og dette må det øves på.
 • Husk at det kreves både handling og tankevirksomhet for å lykkes med endring.
 • Måten vi tenker på, vil ha stor innvirkning på utfallet av endringsprosessen.
​​​D​et er ikke nok å bare tenke på en endring, det krever handling. Men det vil ikke bli noen handling dersom man ikke har tenkt igjennom hva man ønsker å endre på først
 • Ha tro på å lykkes, og ikke vær redd for å mislykkes
 • Tenk som Pippi Langstrømpe: "Det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til". Hun har stor tro på egen mestring, og har derfor stor tro på å lykkes.
 • I situasjoner hvor man mangler tro på å lykkes, er det viktig å finne årsaken til denne usikkerheten. Er målet urealistisk? Er tidsfristen for kort? Står ikke målet i forhold til familiens ressurser og evne til å gjennomføre endring? Blir det for kostbart? For tidkrevende i en travel hverdag? Er det noe annet i hverdagen som må kuttes ut for å rydde plass til endring?

AKTUELT:

Sist endret:  fredag 17. august 2018
onsdag 25. mai 2016
123
Nei
Innholdsside
Endringsprosessen
Helsepersonell:Fakta